Programmatic → Youth Democracy Academy

(Shan Language) Introduction to Democracy (ပၢႆးၵပ်းသိုပ်ႇ တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ)


Description
“တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ” ၼႆႉလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၶေႃႈပွင်ႇလဵဝ်ၵွၺ်း သေဢမ်ႇၵႃး၊ ပႃးၸွမ်း သႅၼ်းပၢႆးဝူၼ်ႉလိူင်ႇၽႄႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
Content
 • လွင်ႈပၢႆးႁဵၼ်း
 • ၼႃႈပၢင်တွပ်ႇ
 • ၶၵ်ႉၼိုင်ႈ - တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇပဵၼ်သင်?
 • လွင်ႈၶၵ်ႉၼိုင်ႈ
 • တွၼ်ႈ 1.1.1 တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ ပဵၼ်သင်?
 • တွၼ်ႈ 1.1.2 တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ လၢႆလၢႆသႅၼ်း
 • တွၼ်ႈ 1.2 တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ ဢွၼ်တၢင်း လႄႈ တေႃႈလဵဝ်
 • ၶေႃႈထၢမ် 1
 • တွၼ်ႈ 1.3 ၵၢၼ်ဢုပ်ႉထိင်း တၢင်းၶႆႈၸႂ်ၵူၼ်းၼမ်
 • ၶေႃႈထၢမ် 2
 • တွၼ်ႈ 1.4 ၵၢၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းတီႈၵၢၼ်မိူင်း
 • တွၼ်ႈ 1.5 လိတ်ႇပရႄႇ တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ
 • ၶေႃႈထၢမ် 3
 • တွၼ်ႈ 1.6.1 တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ လၢႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈ
 • Unit 1.6.2 Collaborative Governance_Shan.mp4
 • တွၼ်ႈ 1.6.3 ၵၢၼ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၽၢႆႇၸတၼ်းၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း ၵူၼ်းမိူင်း
 • တွၼ်ႈ 1.6.4 တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ လၢႆးၶႆႈၸႂ်လီလီ
 • တွၼ်ႈ 1.6.5 ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း လၢႆးၶႆႈၸႂ်လီလီ
 • တွၼ်ႈ 1.6.6 တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ လၢႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈ
 • တွၼ်ႈ 1.6.7 ပၢင်ရႅတ်ႉၽရႅၼ်ႇတၢၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်သင်?
 • တွၼ်ႈ 1.6.8 ၵၢၼ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း
 • တွၼ်ႈ 1.6.9 လၢႆးႁူမ်ႈသၢင်ႈ တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ ၵမ်းသိုဝ်ႈ ပၢၼ်တေႃႈလဵဝ်
 • ၶေႃႈထၢမ် 4
 • တႃႇသိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ဢိင်ႈဢၢင်ႈ
 • ၶၵ်ႉသွင် - ယွၼ်ႉသင်လႄႈ တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇလႃႇ?
 • လွင်ႈပၢႆးႁဵၼ်း ၶၵ်ႉသွင်
 • တွၼ်ႈ 2.1 လၢႆးတၢင်းတီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယၢမ်းလဵဝ်
 • ၶေႃႈထၢမ် 5
 • တွၼ်ႈ 2.2.1 ၶေႃႈထဵင် ၼိူဝ်တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ
 • တွၼ်ႈ 2.2.2 ၵၢၼ်ႁႄႉၵင်ႈ တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ (မိူင်းၼီႇပေႃး)
 • တွၼ်ႈ 2.2.3 ၵၢၼ်ႁႄႉၵင်ႈ တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ (မိူင်းၼီႇပေႃး)
 • တွၼ်ႈ 2.2.4 ၵၢၼ်သၢၼ်ၶတ်း တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ
 • တွၼ်ႈ 2.2.5 ၶေႃႈထဵင် ပလေႇတူဝ်ႇ
 • တွၼ်ႈ 2.2.6 ၵၢၼ်တိူဝ်းပဵၼ် တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ
 • တွၼ်ႈ 2.3.1 လွင်ႈၶွင်ႈၶမ် လုမ်ႈၾႃႉ
 • တွၼ်ႈ 2.3.2 ၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၾိင်ႈၾႃႉ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ
 • ၶေႃႈထၢမ် 6
 • တႃႇသိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ဢိင်ႈဢၢင်ႈ
 • ၶၵ်ႉမၢႆသၢမ် - ၵၢၼ်ယိုၼ်ႈယၢဝ်းတီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ
 • လွင်ႈတၢင်းၶၵ်ႉမၢႆသၢမ်
 • တွၼ်ႈ 3.1.1 တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်လူဝ်ႇသိုပ်ႇၵႂႃႇ
 • တွၼ်ႈ 3.1.2 တီႈမူဝ်ၵရေႇသီႇ လႄႈ လၢႆးတၢင်တူဝ်ၵူႊၵေႃႉ
 • တွၼ်ႈ 3.1.3 ၵၢၼ်ယိုၼ်းယၢဝ်း တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ
 • ၶေႃႈထၢမ် 7
 • တွၼ်ႈ 3.2.1 ပီႇတီႇဢူဝ်ႇ “တူၼ်ႈမႆႉ တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ”
 • တွၼ်ႈ 3.2.2 တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ မိူၼ်ၼင်ႇတူၼ်ႈမႆႉ
 • ၶေႃႈထၢမ် 8
 • တွၼ်ႈ 3.3 ဢိၼ်ႇသတီႇၸူးသိၼ်း တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ
 • ၶေႃႈထၢမ် 9
 • တႃႇသိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ဢိင်ႈဢၢင်ႈ
 • ၶၵ်ႉမၢႆသီႇ - လွင်ႈထတ်းသၢင် တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ
 • လွင်ႈတၢင်း ၶၵ်ႉမၢႆသီႇ
 • တွၼ်ႈ 4.1.1 ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵၢၼ်ထတ်းသၢင် တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ
 • တွၼ်ႈ 4.1.2 ၵၢၼ်ထွႆ တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ
 • တွၼ်ႈ 4.2 ‘GSoD’ မုၵ်ႉၸုမ်း IDEA
 • ၶေႃႈထၢမ် 10
 • တႃႇသိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ဢိင်ႈဢၢင်ႈ
 • ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း
 • ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း
 • Feedback
Completion rules
 • All units must be completed
 • Leads to a certificate with a duration: Forever