Programmatic → Youth Democracy Academy

ဒီမိုကရေစီစနစ်မိတ်ဆက် Introduction to Democracy


Description
“ဒီမိုကရေစီ”ဆိုသော ‌ဝေါဟာရမှာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေး သဘောတရား၏ ရှုထောင့်များနှင့် အဓိပ္ပါယ်ကို လေ့လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
“Democracy” explores the meaning and dimensions of the concept of democracy.
Content
 • ဤသင်ရိုးအကြောင်း About this Course
 • အကြိုစစ်ဆေးခြင်း Pre-Test
 • အပိုင်း ၁ - ဒီမိုကရေစီ ဆိုသည်မှာ Section 1: What is Democracy?
 • ဤအပိုင်းအကြောင်း About this Section
 • ယူနစ် ၁.၁.၁ - ဒီမိုကရေစီဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း Unit 1.1.1: What is Democracy?
 • ယူနစ် ၁.၁.၂ - ဒီမိုကရေစီဘိုက်စ်
 • Unit 1.1.2: Democracy Bytes
 • ယူနစ် ၁.၂ - သမိုင်းနှင့်မျက်မှောက်ဒီမိုကရေစီစနစ် 1.2: Democracy Then and Now
 • စစ်ဆေးမှုမေးခွန်း - ၁ Test - 1
 • ယူနစ် ၁.၃ - ပြည်သူအများစု၏ ထိန်းချုပ်မှုအခွင့်အာဏာ Unit 1.3: Popular Control
 • စစ်ဆေးမှုမေးခွန်း - ၂ Test - 2
 • ယူနစ် ၁.၄ - နိုင်ငံရေး တန်းတူညီမျှမှု Unit 1.4: Political Equality
 • ယူနစ် ၁.၅ - လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရေစီ Unit 1.5: Liberal Democracy
 • စစ်ဆေးမှုမေးခွန်း - ၃ Test - 3
 • ယူနစ် ၁.၆.၁ - ပါဝင်ခွင့်ပေးသောဒီမိုကရေစီစနစ် Unit 1.6.1: Participatory Democracy
 • ယူနစ် ၁.၆.၂ - ပူးပေါင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှု
 • Unit 1.6.2: Collaborative Governance
 • ယူနစ် ၁.၆.၃ - ပူးပေါင်းပါဝင်ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲခြင်း
 • Unit 1.6.3: Participatory Budgeting
 • ယူနစ် ၁.၆.၄ - အကြေအလည်ဆွေးနွေးသောဒီမိုကရေစီ 1.6.4: Deliberative Democracy
 • ယူနစ် ၁.၆.၅ - စေ့စေ့စပ်စပ်ဆွေးနွေးချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း
 • Unit 1.6.5: Deliberative Engagement
 • ယူနစ် ၁.၆.၆ - တိုက်ရိုက်ဒီမိုကရေစီ Unit. 1.6.6 - Direct Democracy
 • ယူနစ် ၁.၆.၇ - ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း
 • Unit 1.6.7: What’s a Referendum?
 • ယူနစ် ၁.၆.၈ - ပြည်သူလူထု၏အစပြုဦးဆောင်လှုပ်ရှားမှု
 • Unit 1.6.8: People's Initiative
 • ယူနစ် ၁.၆.၉ - ယနေ့တိုက်ရိုက်ဒီမိုကရေစီ Unit. 1.6.9: Direct Democracy Today
 • စစ်ဆေးမှုမေးခွန်း - ၄ Test - 4
 • ဆက်လက်လေ့လာရန်နှင့်ရည်ညွှန်းစာအုပ်စာတမ်းများ Further Learning and References
 • အပိုင်း ၂ - အဘယ့်ကြောင့်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးသနည်း။ Section 2: Why Democracy?
 • ဤအပိုင်းအကြောင်း About this Section
 • ယူနစ် ၂.၁ - မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီသို့ သွားရာလမ်းကြောင်းနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ
 • Unit 2.1: Myanmar’s Path to Democracy and Current Challenges
 • စစ်ဆေးမှုမေးခွန်း - ၅ Test - 5
 • ယူနစ် ၂.၂.၁ - ဒီမိုကရေစီကိုထောက်ခံအဆိုများ Unit 2.2.1 : Arguments for Democracy
 • ယူနစ် ၂.၂.၂ - ဒီမိုကရေစီကို ကာကွယ်ခြင်း (နီပေါ)
 • Unit 2.2.2: Defending democracy (Nepal)
 • ယူနစ် ၂.၂.၃ - ဒီမိုကရေစီကို ကာကွယ်ခြင်း (တိဘက်)
 • Unit 2.2.3: Defending democracy (Tibet)
 • ယူနစ် ၂.၂.၄ - ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဆန့်ကျင်အဆိုများ Unit 2.2.4: Against Democracy
 • ယူနစ် ၂.၂.၅ - ပလေတို၏အဆို
 • Unit 2.2.5: Plato’s Argument
 • ယူနစ် ၂.၂.၆ - ပိုမိုသောဒီမိုကရေစီစနစ် Unit 2.2.6: More Democracy
 • ယူနစ် ၂.၃.၁ - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်ချက်များ Unit 2.3.1: Global Challenges
 • ယူနစ် ၂.၃.၂ - မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု
 • Unit 2.3.2: Climate Change Myanmar
 • စစ်ဆေးမှုမေးခွန်း - ၆ Test - 6
 • ဆက်လက်လေ့လာရန်နှင့်ရည်ညွှန်းစာအုပ်စာတမ်းများ Further Learning and References
 • အပိုင်း ၃ - ဒီမိုကရေစီကိုရေရှည်တည်တံ့စေခြင်း Section 3: Sustaining Democracy
 • ဤအပိုင်းအကြောင်း About this Section
 • ယူနစ် ၃.၁.၁ - ဒီမိုကရေစီသည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် Unit 3.1.1: Democracy is a Process
 • ယူနစ် ၃.၁.၂ - ဒီမိုကရေစီနှင့် အားလုံးပါဝင်ရေး
 • Unit 3.1.2: Democracy & Inclusion
 • ယူနစ် ၃.၁.၃ - ဒီမိုကရေစီရေရှည်တည်တံ့ရေး Unit 3.1.3: Sustaining Democracy
 • စစ်ဆေးမှုမေးခွန်း - ၇ Test - 7
 • ယူနစ် ၃.၂.၁ - “ဒီမိုကရေစီ သစ်ပင်”ဗွီဒီယို Unit 3.2.1: Video “The Democracy Tree”
 • ယူနစ် ၃.၂.၂ - သစ်ပင်တစ်ပင်ကဲ့သို့သောဒီမိုကရေစီ
 • Unit 3.2.2: Democracy like a Tree
 • စစ်ဆေးမှုမေးခွန်း - ၈ Test - 8
 • ယူနစ် ၃.၃- ဒီမိုကရေစီနည်းကျအင်စတီကျူးရှင်းများ Unit 3.3: Democratic Institutions
 • စစ်ဆေးမှုမေးခွန်း - ၉ Test - 9
 • ဆက်လက်လေ့လာရန်နှင့်ရည်ညွှန်းစာအုပ်စာတမ်းများ Further Learning and References
 • အပိုင်း (၄) ဒီမိုကရေစီအားစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း Section 4: Assessing democracy
 • ဤအပိုင်းအကြောင်း About this Section
 • ယူနစ် ၄.၁.၁ ဒီမိုကရေစီအကဲဖြတ်ပုံများ Unit 4.1.1 Overview of Democracy Assessment
 • ယူနစ် ၄.၁.၂ - ဒီမိုကရေစီယုတ်လျော့လာခြင်း
 • Unit 4.1.2: Democracy Declining
 • ယူနစ် ၄.၂ - IDEA ၏ 'ဂျီအက်စ်အိုဒီ' Unit 4.2: IDEA's 'GSoD'
 • စစ်ဆေးမှုမေးခွန်း - ၁၀ Test - 10
 • ဆက်လက်လေ့လာရန်နှင့်ရည်ညွှန်းစာအုပ်စာတမ်းများ Further Learning and References
 • သင်ခန်းစာ အဆုံးသတ်ခြင်း Complete the Course
 • အဆုံးသတ်စစ်ဆေးခြင်း Post-test
 • တုံ့ပြန်ချက်ပုံစံ (Feedback Form)
Completion rules
 • All units must be completed
 • Leads to a certificate with a duration: Forever